Våra tjänster

Beskärning

 

Att beskära ett träd

Funktionellt och estetiskt

 

Beskärning är en del av trädvården och syftar till att skapa förutsättningar för stabila, funktionella och estetiska träd. När träden växer och åldras uppstår ibland konflikt kring träd. Det finns många olika typer av beskärning och dessa kan användas för att minska denna konflikt. Generellt fungerar beskärningen bäst när träden är aktiva och kan begränsa skadan som uppstår. Träden är mest aktiva under perioden april-augusti. Vår förhoppning är att kunna erbjuda en beskärningslösning som gynnar både träden och trädägaren.

Att beskära ett träd

Fruktträds
beskärning

 

Fruktträdsbeskärning görs av flera skäl. Trädets nyttovärde avgör vilken metod/teknik som används. Ett gammalt träds värde kan vara dess skönhet medan ett ungt träd ska skäras för stor frukt med mycket socker i. Pga lövträdskräfta beskär vi gärna fruktträden mellan april och augusti och gärna vid torr väderlek för att på så sätt minska risken för skada.

 

 

Att beskära ett träd

Underhålls
beskärning

 

Beskärningen innebär att ta bort döda grenar inne i kronan, skära bort grenar som växer i kors eller växer in i kronan istället för ut mot solen. Vissa sorter har ett större behov av underhållsbeskärning än andra. För gamla träd med åldrad hängande krona kan ordet renovera kännas mer adekvat.

Att beskära ett träd

Allé / Uppbyggnads-beskärning

 

Detta är den viktigaste beskärningen på ungträd i närhet av väg. Generella mål med beskärningen kan vara att skapa en genomgående stam och jämnt sittande sidogrenar. Stamhöjden ska justeras fortlöpande till dess att slutlig stamhöjd har uppnåtts. Genom tidig planering kan såren göras så små som möjligt och på så vis ökar trädets livslängd med bibehållen vitalitet. Här finns stora vinster i säkerhet och ekonomi.

 

 

Att beskära ett träd

Kronreducering

 

Kronreducering av kronan görs av olika anledningar. Ett träd som blivit friställt efter det att kringstående träd har fällts, kan behöva kortas in av estetiska skäl eller för att inte blåsa sönder av den ”nya” vinden. Om utsikten är viktig eller trädet står för nära en byggnad eller väg kan en kronreducering göras. Genom att styra över växtkraften från en lång gren till en kortare sidogren kan både form, växtkraft och säkerhet bibehållas/ökas. Åtgärden används med försiktighet.

 

Att beskära ett träd

Uppstamning

 

För att få plats med gräsklipparen under trädet eller för att få in det viktiga underljuset kan trädet med framgång stammas upp. Detta innebär att de lägst sittande grenarna sågas bort eller om grenens diameter är för stor, reduceras. Att stamma upp trädet påverkar inte kronans växtsätt.

 

Att beskära ett träd

Säkerhets
beskärning

 

Säkerhetsbeskärning är en åtgärd som syftar till att höja säkerheten kring trädet. Beskärningen följer inte ett regelsystem och det estetiska uttrycket kan halta. För kulturhistoriska träd och boträd är trädets stående existens det viktigaste. Inför valet att fälla ett skadat träd kan en hårdare reducering av kronan vara ett alternativ. Ingrepp minskar trädets livslängd men möjliggör ett sparande.

Att beskära ett träd

Hamling

 

Hamling är träd som regelbundet skärs tillbaka till samma ”knuta”. Första hamlingen ska göras medan trädet är ungt. Den knuta som bildats efter år av beskärning får inte skadas. På alla träd utom pil och lind bör något skott på varje knuta sparas. Detta för att hjälpa trädet igång första våren. Intervallet mellan hamlingarna bör vara 3-5 år. max 7 år. Hamling varje år utan ”dragare” sliter ut trädet. En borttagen krona på ett träd ger inte ett hamlat träd utan ett toppkapat. Detta rekommenderas aldrig.

 

 

Att beskära ett träd

Symmetri
beskärning

 

Symmetribeskärning är en form av lokal kronreducering och ger en jämnare form på kronan. Vindpåverkade träd har ofta en snedväxande krona. Beskärningen görs av estetiska skäl.

 

Plantering

Det finns inga genvägar till en bra och lyckad trädplantering. Trädet ska växa i många år och varje år ska dess primära behov vara uppfyllda. Vi har kunskap och erfarenhet av hela arbetsgången från val av art/sort till färdig plantering.

Beskärning

Beskärning är en del av trädvården och syftar till att skapa förutsättningar för stabila, funktionella och estetiska träd. Vi erbjuder beskärningslösningar som gynnar både träden och trädägaren.

Trädflytt

Våra träd är viktigt av många anledningar och det blir allt vanligare att flytta träd till ny plats i samband med t ex byggnationer. Friska välväxta träd kan med framgång flyttas manuellt eller med sk spadmaskin.

Fällning

Varje trädfällningsuppdrag är unikt och vi ser det som en utmaning att erbjuda den metod som passar bäst. Ett träd kan fällas nere vid marken (helfällning) eller så kan det fällas högre upp och då i mindre delar (sektionsfällning).

Stubbfräsning

En stubbe tar flera år innan den försvinner av sig själv. Vi fräser med en mycket effektiv stubbfräs utrustad med kraftig skärutrustning.

Vi är ett levande företag