Helgessons Trädtjänst AB - Vårdar, beskär, fäller | info@tradtjanst.se | Kontor 0435-200 71  
 

TJÄNSTER

> Fällning
> Beskärning
> Stubbfräsning
> Plantering
> Bortforsling
> Trädbesiktning
> Trädflytt
> Trädgårdsrenovering
> Rotvård
> Utbildning
> Rådgivning
> Trädvårdsplan
> Trädvärderingar
> Trädarrangemang

 

BESKÄRNING

Beskärning är en del av det vi kallar för trädvård och är ett effektivt redskap för att försköna både träden och den miljön där de står. När träden växer uppstår ofta konflikt mellan brukaren (människan) och träden. Människan önskar generellt mer sol och utsikt och mindre löv och sömnlösa stormnätter vilket kanske omöjliggörs av det ”stora” trädet. En korrekt beskärning bevarar trädet, dess form och höjer säkerheten.

Vår förhoppning är att bra trädvård ska skapa långsiktiga värden i viktiga träd. Detta kan vara t.ex. alléer eller en trädkrans runt en kyrkogård. Sköts dessa rätt kan installationen förbli komplett med ett högt estetiskt värde.

> Läs mer

Trädvård är ett samlingsnamn för åtgärder som gynnar trädet eller gör det möjligt att ha det kvar.

Att ordinera rätt trädvård till unga träd är ofta enkelt, de har vitalitet. När träden åldras minskar deras anpassningsförmåga och vitalitet. Vi måste förstå mer för att kunna hjälpa. Trädvård är att förstå helheten kring trädet som vedartad växt, hemmahörande i skogen, och försöka tillgodose dess behov i en, för trädet, underlig miljö.

Alla ingrepp i träden påverkar träden och detta kräver ett konsekvenstänkande. Kunskapen bygger bl a på dr Alex Shigos forskning kring träd, deras reaktioner och försvar. De senaste åren har ett större fokus lagts på trädens rötter och de krav som fungerande rötter har. Detta har lett till fler och tidigare kontakter med oss som konsulterande arborister. Skador/brister under mark är svåra eller omöjliga att åtgärda retroaktivt.

Kronreducering av kronan görs av olika anledningar. Ett träd som hamnat ensamt efter fällning av andra kringstående träd kan behöva kortas in av estetiska skäl eller för att inte blåsa sönder av den ”nya” vinden. En inkortning av ett träd ger en mindre krona vilket önskas om utsikten är viktig eller trädet står för nära en byggnad eller väg. Genom att styra över växtkraften från en lång gren till en kortare sidogren kan både form, växtkraft och säkerhet bibehållas/ökas. Åtgärden används med försiktighet.

Stamhöjning För att få plats med gräsklipparen under trädet eller för att få in det viktiga markljuset mellan stammarna kan trädet med framgång stammas upp. Detta innebär att de lägst sittande grenarna sågas bort eller om grenens diameter är för stor, reduceras. Att stamma upp trädet påverkar inte kronans växtsätt.

Avlastning görs när en gren börjar bli för tung för trädet att bära. Vissa träd har en tendens att tappa tunga grenar under sommaren. Ofta i kombination med torka, regn och kraftig fruktsättning. Fenomenet kallas för ”sommargrenfall” En gammal ek eller bok med 10 meter långa jämntjocka sidogrenar kan symbolisera begreppet.

Symmetribeskärning är en form av lokal kronreducering och ger en jämnare form på kronan. Vindpåverkade träd har ofta en snedväxande krona. Beskärningen är ofta av estetisk art.

Underhållsbeskärning Beskärningen innebär att ta bort döda grenar inne i kronan, skära bort grenar som växer i kors eller växer in i kronan istället för ut mot solen. Både yngre och äldre träd bör underhållsbeskäras regelbundet. För gamla träd med åldrad hängande krona kan ordet renovera kännas mer adekvat. Beskärningen är försiktig och inga skador större än 10 cm i diameter ska göras och skadan ska ha ett mindre förhållande till stammens diameter än 1 till 4. Tex kan en 9 cm:s gren skäras bort om stammen är 40 cm i diameter.

Allé/Uppbyggnadsbeskärning: Detta är den viktigaste beskärningen på ungträd i närhet av väg. Generella mål med beskärningen kan vara att skapa en genomgående stam och jämnt sittande sidogrenar. Stamhöjden ska justeras fortlöpande till dess att slutlig stamhöjd har uppnåtts. Genom tidig planering kan såren göras så små som möjligt och på så vis ökar trädets livslängd med bibehållen vitalitet. Här finns stora vinster i säkerhet och ekonomi.

Kronstabilisering Med moderna metoder kan ett träd med dubbla stammar och inväxt bark göras säkert genom att stammarna stabiliseras med varandra. Åtgärden kombineras med en beskärning för att ytterligare minska belastningen på den svaga punkten. Flera metoder är användbara.

Fruktträdsbeskärning görs av flera skäl. Trädets nyttovärde avgör vilken tekning som används. Ett gammalt träds värde kan vara dess skönhet medan ett ungt träd ska skäras för god frukt med mycket socker i. Beskärningsperioden för fruktträd varierar beroende på målet med beskäringen. Generellt gäller att fruktträd kan skäras hela året med undantag av lövsprickningen och sträng vinterkyla.

Säkerhetsbeskärning. Ett träd kan ha historiska och/eller känslomässiga värden. Inför valet att fälla ett skadat träd kan en hårdare inkortning av kronan vara ett alternativ. Ingrepp minskar trädets livslängd men möjliggör ett sparande.

Hamling Träd som regelbundet skärs tillbaka till samma ”knuta”. En bortagen krona på ett träd ger inte ett hamlat träd utan ett toppkapat. Detta rekommenderas aldrig. Första hamlingen ska göras medan trädet är ungt. Den knuta som bildats efter år av beskärning får inte skadas. På alla träd utom pil och lind bör något skott på varje knuta sparas. Detta för att hjälpa trädet igång första våren. Intervallet mellan hamlingarna bör vara 3-5 år. max 7 år. Hamling varje år utan ”dragare” sliter ut trädet.

Avvecklingsbeskärning Ett alternativ till beskärning av träd som ska fällas. Är att beskära närstående träd för att på så vis prioritera ”rätt” träd.