Helgessons Trädtjänst AB - Vårdar, beskär, fäller | info@tradtjanst.se | Kontor 0435-200 71  
 

TJÄNSTER

> Fällning
> Beskärning
> Stubbfräsning
> Plantering
> Bortforsling
> Trädbesiktning
> Trädflytt
> Trädgårdsrenovering
> Rotvård
> Utbildning
> Rådgivning
> Trädvårdsplan
> Trädvärderingar
> Trädarrangemang
> Konsultation
> Vitalisering

 

BESKÄRNING

Beskärning är en del av trädvården och syftar till att skapa förutsättningar för stabila, funktionella och estetiska träd. När träden växer och åldras uppstår ibland konflikt kring träd. Det finns många olika typer av beskärning och dessa kan användas för att minska denna konflikt. Generellt fungerar beskärningen bäst när träden är aktiva och kan begränsa skadan som uppstår. Träden är mest aktiva under perioden april-augusti. Vår förhoppning är att kunna erbjuda en beskärningslösning som gynnar både träden och trädägaren.

> Läs mer

Trädvård är ett samlingsnamn för åtgärder som gynnar trädet eller gör det möjligt att ha det kvar.

Att ordinera rätt trädvård till unga träd är ofta enkelt, de har vitalitet. När träden åldras minskar deras anpassningsförmåga och vitalitet. Vi måste förstå mer för att kunna hjälpa. Trädvård är att förstå helheten kring trädet som vedartad växt, hemmahörande i skogen och försöka tillgodose dess behov i en, för trädet, underlig miljö.

Alla ingrepp i träden påverkar och detta kräver ett konsekvenstänkande. Kunskapen bygger bl a på dr Alex Shigos forskning kring träd, deras reaktioner och försvar. De senaste åren har större fokus lagts på trädens rötter och de krav som fungerande rötter har. Detta har lett till fler och tidigare kontakter med oss som konsulterande arborister. Det är viktigt att undvika skador på rötter och mark då dessa resulterar i sämre vitalitet för träden.

Kronreducering aav kronan görs av olika anledningar. Ett träd som blivit friställt efter det att kringstående träd har fällts, kan behöva kortas in av estetiska skäl eller för att inte blåsa sönder av den ”nya” vinden. Om utsikten är viktig eller trädet står för nära en byggnad eller väg kan en kronreducering göras. Genom att styra över växtkraften från en lång gren till en kortare sidogren kan både form, växtkraft och säkerhet bibehållas/ökas. Åtgärden används med försiktighet.

Uppstamning För att få plats med gräsklipparen under trädet eller för att få in det viktiga underljuset kan trädet med framgång stammas upp. Detta innebär att de lägst sittande grenarna sågas bort eller om grenens diameter är för stor, reduceras. Att stamma upp trädet påverkar inte kronans växtsätt.

Avlastning görs när en gren börjar bli för tung för trädet att bära. Vissa träd har en tendens att tappa tunga grenar under sommaren, ofta i kombination med torka, regn och kraftig fruktsättning. Fenomenet kallas för ”sommargrenfall”. En gammal ek eller bok med 10 meter långa jämntjocka sidogrenar kan symbolisera begreppet.

Symmetribeskärning är en form av lokal kronreducering och ger en jämnare form på kronan. Vindpåverkade träd har ofta en snedväxande krona. Beskärningen görs av estetiska skäl.

Underhållsbeskärning Beskärningen innebär att ta bort döda grenar inne i kronan, skära bort grenar som växer i kors eller växer in i kronan istället för ut mot solen. Vissa sorter har ett större behov av underhållsbeskärning än andra. För gamla träd med åldrad hängande krona kan ordet renovera kännas mer adekvat.

Allé/Uppbyggnadsbeskärning: Detta är den viktigaste beskärningen på ungträd i närhet av väg. Generella mål med beskärningen kan vara att skapa en genomgående stam och jämnt sittande sidogrenar. Stamhöjden ska justeras fortlöpande till dess att slutlig stamhöjd har uppnåtts. Genom tidig planering kan såren göras så små som möjligt och på så vis ökar trädets livslängd med bibehållen vitalitet. Här finns stora vinster i säkerhet och ekonomi.

Kronstabilisering Ett flerstammigt träd kan ibland behöva extra stöd för att inte brytas i sönder av vind och egenvikt. Vi förordar en reducering av kronan före kronstabilisering men ibland är kombinationen nödvändig.

Fruktträdsbeskärning görs av flera skäl. Trädets nyttovärde avgör vilken metod/teknik som används. Ett gammalt träds värde kan vara dess skönhet medan ett ungt träd ska skäras för stor frukt med mycket socker i. Pga lövträdskräfta beskär vi gärna fruktträden mellan april och augusti och gärna vid torr väderlek för att på så sätt minska risken för skada.

Säkerhetsbeskärning är en åtgärd som syftar till att höja säkerheten kring trädet. Beskärningen följer inte ett regelsystem och det estetiska uttrycket kan halta. För kulturhistoriska träd och boträd är trädets stående existens det viktigaste. Inför valet att fälla ett skadat träd kan en hårdare reducering av kronan vara ett alternativ. Ingrepp minskar trädets livslängd men möjliggör ett sparande.

Hamling är träd som regelbundet skärs tillbaka till samma ”knuta”. Första hamlingen ska göras medan trädet är ungt. Den knuta som bildats efter år av beskärning får inte skadas. På alla träd utom pil och lind bör något skott på varje knuta sparas. Detta för att hjälpa trädet igång första våren. Intervallet mellan hamlingarna bör vara 3-5 år. max 7 år. Hamling varje år utan ”dragare” sliter ut trädet. En borttagen krona på ett träd ger inte ett hamlat träd utan ett toppkapat. Detta rekommenderas aldrig.